آیا اتریوم می تواند تا پایان ماه سپتامبر 40 درصد افزایش یابد

آیا اتریوم می تواند تا پایان ماه سپتامبر 40 درصد افزایش یابد