SBI صندوق دارایی های رمزنگاری شده را برای سرمایه گذاران ژاپنی راه اندازی می کند

SBI صندوق دارایی های رمزنگاری شده را برای سرمایه گذاران ژاپنی راه اندازی می کند