گسترش سیستم پرداخت دیجیتال بانک مرکزی در دو منطقه دیگر حوزه کارائیب شرقی

گسترش سیستم پرداخت دیجیتال بانک مرکزی در دو منطقه دیگر حوزه کارائیب شرقی